Tappskojourens användarvillkor

1. Ingående av avtal Tappskojouren i Sverige AB, org. nr. 556719-4153, nedan TS, tillhandahåller Tappskojouren.se, nedan Sajten, samt verktyg för innehållshantering och publicering och tjänster, såsom drift, underhåll, säkerhet, webbdesign, e-post och support, nedan Tjänsten, till företag och juridiska personer, nedan Kunden. I detta dokument finns allmänna villkor för Sajten. De allmänna villkoren börjar gälla i samband med att Kunden beställer och betalar Tjänsten. Erbjudanden, beställning och allmänna villkor utgör tillsammans en bindande överenskommelse mellan TS och Kunden, nedan Avtalet.

2. Tjänstens omfattning: Genom Tjänsten får Kunden tillgång till en portal där kunden kan förmedla sina tjänster och priser.

3. Drift av Sajten är normalt i drift tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vid driftstörningar beroende på annat än hårdvarufel påbörjas arbetet så fort problemet har kommit TS till känna. TS lämnar ingen garanti för lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp. 

4. Registrering uppgifter Kunden ansvarar för att registrera det uppgifter och priser som skall användas på Tjänsten och för att dessa kopplas till Tjänsten enligt TS instruktioner. Kunden bär alltid fullt ansvar för att de uppgifter som lämnas är korrekta.

5. Support TS tillhandahåller en kundtjänst mail som ingår i tjänsten och som i skälig omfattning skall bistå Kunden när frågor eller problem uppstår avseende utnyttjandet av Tjänsten. TS kundtjänstmail är info@tappskojouren.se

6. Rätten till Tjänsten och innehållet Kunden får är en rätt att mot en avgift under avtalstiden nyttja Tjänsten med avtalad funktionalitet och begränsningar enligt p 4. Allt material som Kunden erhåller förblir Kundens. Äganderätt och samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten (för tydlighets skull webbplattformen tappskojouren.se tillhör TS eller tredje part som TS representerar och får inte nyttjas av Kunden utöver vad som uttryckligen medges av TS. Medgivandet ska vara skriftligt.

7. Kundens ansvar för lösenord mm Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt att se till att handling som innehåller uppgifter om användarnamn eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till den.

8. Avgifter och betalning: Kunden är skyldig att betala avgifter för Tjänsten, enligt Avtalet. Betalning sker i förskott mot faktura (kredit 30 dagar). All betalning ska vara TS tillhanda senast på förfallodagen. Inför varje ny avtalsperiod skickar TS en faktura med 30 dagars kredit för förnyelse av Avtalet. TS äger rätt att inför varje ny avtalsperiod ändra priserna genom meddelande till Kunden senast en månad före sista dag för uppsägning av Avtalet. I händelse av Kundens dröjsmål med betalning äger TS rätt att avregistrera Kunden från sajten. TS återbetalar inte redan inbetalade avgifter.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning Kunden är i förhållande till TS ensam ansvarig för innehållet i den information som registreras på sajten via Tjänsten, samt för de tjänster och priser som erbjuds via sajten. Om material som Kunden lagt in på Tjänsten, och därmed ansvarar för, innehåller uppgifter som kan strida mot lag, medför kränkning av annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott, kan vara kränkande för enskild person eller kan skada TS verksamhet, äger TS rätt att omedelbart stänga av Kundens nyttjande av Tjänsten och därefter meddela Kunden detta. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga försäkringar finns. TS ansvarar inte för, eller ersätter skada, som beror på försummelse av eller fel i material som Kunden tillför. TS är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av grovt oaktsamt, förlust, avbrott, utebliven eller felaktig leverans eller omständighet av liknande slag. TS ansvarar ej för skada uppkommen på grund av fel eller brist i tjänst tillhandahållen av tredje part inklusive men ej begränsande till extern tjänster. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för TS eller någon annan. Kunden skall hålla TS skadeslöst för krav riktade från tredje man mot TS på grund av användning av Tjänsten. Tjänsten får användas för kommersiellt bruk i den omfattning som motsvaras av Kundens verksamhet. Kunden har endast rätt till ersättning för direkta kostnader som TS förorsakat genom fel eller försummelse till belopp högst motsvarande en årsavgift för Tjänsten. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för indirekta skador såsom t ex utebliven vinst, till ökat kundunderlag eller förväntad besparing. Kunden har inte heller rätt till ersättning från TS för skada orsakad av krig, krigsliknande händelser, avbrott i allmänna kommunikationer eller teleförbindelser, strejker och andra liknande händelser vilka TS inte kan kontrollera.

10. Inaktivering och avstängning av konto TS har rätt att omedelbart inaktivera Tjänsten om a) TS inte mottagit betalning på förfallodagen; b) Kunden inte följer TS instruktioner för nyttjande av Tjänsten; c) Kunden annars utnyttjar kontot på ett olaglig eller otillbörligt sätt eller Kunden har brutit mot reglerna i dessa allmänna villkor. Med inaktivering av Tjänsten menas att Kundens Profil kopplas ned och inte är tillgänglig för besökare. Återaktivering. Med återaktivering av Tjänsten menas att Kundens Profil kopplas på och åter blir tillgänglig för besökare. Utebliven betalning godtas som uppsägning. Har Tjänsten stängts av innebär det att Kundens Profil har kopplats ned och inte är tillgänglig för besökare samt att Kunden inte heller har möjlighet att använda Tjänsten.

11. Avbrott i Tjänsten vid underhåll TS förbehåller sig rätten att avbryta driften vid tekniskt underhåll. Dock skall TS ha meddelat Kunden om avbrottet minst två (2) veckor i förväg, via www.tappskojouren.se, eller via e-post. Underhållsarbetet skall i största möjliga mån utföras efter kontorstid.

12. Ändringar i Tjänsten och villkorsändringar mm TS förbehåller sig rätten att vidta ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, system, tekniska specifikationer etc. Ändringar av avtalad funktionalitet hos Tjänsten som innebär försämring för Kunden skall godkännas av Kunden. Vid förändringar i det allmänna prisläget eller om TS leverantörer förändrar sina priser kan TS komma att justera sina priser. Sådana förändringar av avgiften för Tjänsten skall särskilt meddelas Kunden i samband att förnyelse sker till Kunden och kan inte gälla retroaktivt. TS förbehåller sig rätten att utan förvarning, men med restriktionerna ovan, att ändra de allmänna villkoren för Tjänsten. Det är Kundens ansvar att hålla sig informerad om eventuella villkorsändringar via www.tappskojouren.se .

13. Tappskojouren.se varumärke och logotyp tillhör TS. Kunden godkänner att TS logotypen visas tillsammans med Kundens Hemsida och att det sker länkning från logotyp. I övrigt får Kunden endast använda TS varumärken efter erhållande av TS uttryckliga skriftliga godkännande och i enlighet med TS anvisningar.

14. Överlåtelse av Avtalet mm Kunden åtar sig att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidare upplåta, återförsälja, i kommersiellt syfte a) någon del av Tjänsten; b) användning av Tjänsten; eller c) åtkomst till Tjänsten.

15. Avtalstid och uppsägning Avtal om användande av Tjänsten löper per kalenderår. Beställning och betalning är bindande och Avtalet börjar gälla direkt. Avtalstidens påbörjande påverkas alltså inte av när Kunden väljer att påbörja användning av Tjänsten. Avtalet upphör genom att kunden själv avslutar tjänsten. Uppsägningen gäller från den 15:e nästkommande månad.